quản lý nhân viên, tối ưu quản lý nhân viên, phương pháp quản lý nhân viên hiệu quả

Tài liệu hướng dẫn cho mảng FnB

Giới thiệu VSmartPos
FnB

Khởi tạo gian hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý khách hàng

Quản lý kho hàng

Báo cáo và Thống kê

Quản lý Hoá đơn,
Quỹ tiền

Quản lý Tài chính,
Công nợ

Tạo Khuyến mãi